Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Wag mawalan ng PAG ASA

Hi mga kababayan ko wag kayo mawalan ng pag asa makapag abroad tulad ng madam dito isa din ako Hep B carrier nalaman ko nung nag apply ako sa Kuwait gumuho ang mundo ko ng nalaman ko na hindi na ako makaka pag abroad pero hindi ako nawalan ng pag asa patuloy ako nag apply sa Canada pero hindi parin eko pinalad pero bandang huli mabait parin si Lord sa kalukuyan nandito na eko naka based sa Australia i got a job as a Chef kabado nung nag medical aka for permanent residency application aka baka ma deny aka pero hindi po ado pinabayaan ng Panginoon sa ngaun citizen na po ako dito
'
pag po tayo mawalan ng pag asa mga kababayan
1 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Ano ginawa nyo makapagwork pa kayo as a chef pwede p ba kasi mahigpit sila pag may hep b ka salamat kabayan sa sagot mo
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
A list of national and international resources and hotlines to help connect you to needed health and medical services.
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.