Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

course

i'm 16. hepa b carrier. nung nalaman ko sobrang sakit lang kasi akala ko lahat ng pangarap ko mawawala na lang. pero ngayon tanggap ko na. at least nalaman ko ng mas maaga, para malaman ko yung tamang course para sakin. hindi ko alam kung engineering o accountancy yung kukunin ko. gusto ko talaga engineering (ECE) kaya lang ayoko masayang yung pinag-aralan ko. kasi mahihirapan ako maghanap ng work. kapag accountancy ba, mahigpit sa medical? hanggang ngayon hindi ko pa din alam kung accountancy o engineering.
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
hindi ko po alam e.. pero kasi may relatives po ako na may hepa din, kaya nag decide ako na magpatest din. tapos yun nga, meron. nakapasa napo ako sa engineering tapos pinalitan ko po kahapon. :) thanks po sa reply.
Helpful - 0
6240777 tn?1379768962
i think accountancy di mahigpit sa medical...not unless ur into medical course...your still young...dami kapa opportunities.....wen kaba nag ka hep b?
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?